Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark.

Straffelovens kapitel 12 om landsforræderi er forældet. Det skal moderniseres. Det er ikke længere så meget en tydelig ydre fjende (stat, nation), der truer vor suverænitet og vort folks sikkerhed og velfærd. Det er store grupper af kulturfremmede, der først langsomt og senere eksponentielt hurtigt fortrænger den oprindelige befolkning med alle de ulykker, i form af kriminalitet, terrortrussel, forringelse af undervisning og fortrængning fra bolig- og arbejdsmarked, der følger. Mange af vore etnisk danske medborgere har bidraget og bidrager til at gøre denne trussel langt større og mere aktuel. De skal straffes som landsforrædere.

Disse perspektiver har i årevis været kendt af bl.a. politikere, ansatte i de humanitære organisationer og medieledere. Alligevel har de ladet stå til – ja, har endda fortiet og forsøgt at skjule, hvad der foregik. Formentlig fordi det bl.a. gennem offentliggjorte meningsundersøgelser var klart, at et overvældende flertal i befolkningen ikke ønskede denne udvikling.

Den Danske Forening nedsatte allerede i 1997 et udvalg, som gennemarbejdede Straffelovens kapitel 12, fra §98 til (ny) §110g med forslag til en moderniseret lov, udgivet med forklarende bemærkninger i Danskeren nr. 1, februar 1998. Dens forslag er, tyve år senere, stadig et fint bud på en meget tiltrængt opdatering og foreslås anvendt. Strafferammerne bevares.

Alle paragraffer får tilføjet eller ændret tekst, der klart gør det strafbart som landsforræderi på enhver måde at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til at vinde indpas i Danmark. I bemærkningerne gennemgås samtlige paragraffer med foreslåede ændringer.

Det vigtige og givetvis kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt loven skal gives tilbagevirkende kraft allermindst til forberedelsen af udlændingeloven af 1983, hvilket Grundloven ikke forhindrer, såvel som vedtagelsen af selve det fornyede kapitel 12, bør lægges ud til folkeafstemning, på grund af de alvorlige konsekvenser for dem, som herefter straffes som landsforrædere.

Straffelovens afsnit om forbrydelser mod statens sikkerhed er håbløst forældet. Dette forslag ser på, at danskernes sikkerhed i nutiden især trues af store kulturfremmede folkegrupper, der bliver hjulpet til varigt ophold i landet af etnisk danske, som efter forslagsstillernes opfattelse begår landsforræderi. Strafferammerne bevares, men assistance til disse folkegruppers gradviseovertagelse af landet indføjes i paragrafferne.
En ledende frihedskæmper fra Besættelsen, Jens Toldstrup, sagde i 1991 (uddrag af forsiden på DANSKEREN april 1991):

”Ordene landsforræder og landsforrræderi har en fæl klang. De bør anvendes med forsigtighed og omtanke. Men hvor længe kan man komme uden om dem?…….
Allerede den 2. Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark 1940-45 bragte forvirring i de tilvante begreber. En del danskere optrådte i forhold til besættelsesmagten på en måde, der svarede til det gamle begreb om landsforræderi. Men billedet sløredes ved, at hovedparten af landets ledere, politikerne, optrådte i en dobbeltrolle, hvor de på samme tid, som de hævdede at varetage nationens interesser, samarbejdede med besættelsesmagten på en måde, der fik dem til både at bekæmpe den danske modstandsbevægelse og at opmuntre til en del af de handlinger, de efter krigen stemplede som landsforræderi…..
Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb, at bringe Danmark, eller til en begyndelse dele af det, i fremmedes vold. Resultatet søges besmykket med fintklingende fremmedord som »multietnisk« eller »multikulturelt« samfund, men de kan dog ikke skjule virkeligheden, der er den, at Danmark gradvis udleveres til fremmede folkeslag… Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betragtedes og betegnedes som landsforræderi…”

I 1997 var der omkring en halv million kulturfremmede i landet. I dag nærmer vi os millionen, samtidig med, at den etnisk danske befolkning i de mellemliggende år er formindsket. Det er en demografisk katastrofe. De økonomiske omkostninger ved bosætningen af de mange fremmede her er langt højere end de officielle tal antyder. Endnu uhyggeligere er konsekvenserne i form af ødelagte livsbetingelser for vore efterkommere i en uoverskuelig fremtid som følge af indvandrernes overkriminalitet, skoleundervisningens “multietnisering”, den bevidste fortrængning af danskerne fra arbejdsmarked og boliger osv. Hertil kommer den mere og mere overhængende terrortrussel, som medierne dagligt minder om.
Disse perspektiver har i årevis været kendt af bl.a. politikere, ansatte i de humanitære organisationer og medieledere. Alligevel har de ladet stå til – ja, har endda fortiet og forsøgt at skjule, hvad der foregik. Dette er landsforræderi i nutidig udgave for mennesker i videns- og ansvarsstillinger, hvor de i stedet for at beskytte danskerne mod udnyttelse og lidelser, tværtimod fremmer dem.
Et lovrevisionsudvalg under Den Danske Forening nedsatte allerede i 1997 et udvalg, som gennemarbejdede Straffelovens kapitel 12, fra §98 til §110g med forslag til en moderniseret lov, udgivet med forklarende bemærkninger i DANSKEREN NR 1, FEBRUAR 1998. Dens forslag er, tyve år senere, stadig et fint bud på en meget tiltrængt opdatering.
Det vigtige og givetvis kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt loven skal gives tilbagevirkende kraft senest til forberedelsen af udlændingeloven af 1983, såvel som det fornyede kapitel 12, bør lægges ud til folkeafstemning, på grund af konsekvenserne for dem, som straffes.

Den Danske Forening sagde herom i 1998:

“Udvalget har i øvrigt lagt op til, at et revideret kapitel 12 får tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor de ifølge loven strafværdige personer med et minimum af ansvarsbevidsthed i forhold til deres position kunne indse konsekvenserne af deres handlinger. Dette kan måske virke hårdt. Men retsopgøret efter den tyske besættelse i 1940-45 skete i henhold til et straffelovstillæg med tilbagevirkende kraft, og den nugældende grundlov fra 1953 rummer intet forbud mod sådanne love, til trods for at princippet var diskuteret få år tidligere. Grundlovens givere ønskede åbenbart at holde muligheden åben for lovgivning med tilbagevirkende kraft af den grund, at der jo kan opstå nye typer af forbrydelser, som med et minimum af fornuft kan identificeres som sådanne, men som i første omgang ikke lader sig strafbelægge, fordi forbryderne kontrollerer den lovgivende magt”.

Ændringerne paragraf for paragraf i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017 med senere ændringer, foreslås som følger (tilføjelser med KAPITÆL og fjernelse med < >):

§98, stk.1, linie 1: bistand, ELLER BISTAND FRA FREMMEDE ETNISKE GRUPPER I LANDET ELLER I UDLANDET
Linie 2: af denne, HERUNDER OGSÅ MINDRE LANDOMRÅDER OG BYKVARTERER …nogen del <af> FRA

§98, stk.2, linie 2: trafikstandsning, eller BESÆTTELSE AF OFFENTLIGE ELLER PRIVATE BYGNINGER samt

Stk. 3. VED FREMMED ETNISK FOLKEGRUPPE FORSTÅS EN INDVANDRET ELLER INDVANDRINGSBEREDT GRUPPE, DER ER KNYTTET SAMMEN GENNEM POLITISK, RELIGIØST ELLER KULTURELT BASERET GRUPPESAMMENHOLD BYGGENDE PÅ NORMER HELT AFVIGENDE FRA DE I DANMARK FREMHERSKENDE.

§99, stk.1,
Linie 1: ELLER MASSIVT INDVANDRINGSPRES FRA FREMMEDE ETNISKE GRUPPER …stat ELLER
Linie 2: blokade, GIDSELTAGNING, STRAFBARE TRUSLER MOD BEFOLKNINGEN ELLER MOD ENKELTPERSONER
Linie 3: bistand, HERUNDER BISTAND FRA FREMMEDE ETNISKE GRUPPER, PRIVATE INTERESSEORGANISATIONER ELLER MELLEMFOLKELIGE ORGANISATIONER

Stk. 2:
Linie 1: fremmed MILITÆR besættelse af dansk statsområde ELLER CIVIL TILEGNELSE AF DEN STATEN TILKOMMENDE DISPOSITIONSFRIHED OVER DANSK STATSOMRÅDE
Linie 2: magtanvendelse, HERUNDER OMFATTENDE SABOTAGE, PRODUKTIONS- ELLER TRAFIKSTANDSNING, BESÆTTELSE AF OFFENTLIGE ELLER PRIVATE BYGNINGER,

§100
Stk.1: forholdsregler ELLER MASSEINDVANDRING AF FREMMEDE ETNISKE GRUPPER, DE I § 98.STK. 2 NÆVNTE HANDLINGER mod den danske stat ELLER DANSK PRIVAT EJENDOM,

Stk. 2:
Linie 1: magts ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS

NYT STK. 3: VED MASSEINDVANDRING FORSTÅS FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS OVERSKRIDELSE AF DEN DANSKE STATS GRÆNSER, DET VÆRE SIG SAMLET ELLER GENNEM INDIVIDUEL IMMIGRATION, MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ VARIGT OPHOLD OG I ET SÅDANT ANTAL, AT DET BEVIRKER RISIKO FOR OMFATTENDE ÆNDRINGER I FORFATNINGSORDNINGEN OG DE SOCIALE ELLER ØKONOMISKE FORHOLD.

§101:
Linie 1: fjendtligheder ELLER MED PARTIPOLITISK GEVINST ELLER SÆRFORDEL FOR EN FREMMED ETNISK FOLKEGRUPPE FOR ØJE
Linie 2: ELLER TIL DEN FREMMEDE ETNISKE FOLKEGRUPPE

§102:
Stk. 1:
Linie 1: besættelse ELLER ANDRE FJENDTLIGHEDER, ELLER UNDER EN ÅBENLYS RISIKO FOR MASSEINDVANDRING yder fjenden ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPER
Linie 2: fjendtlig ELLER DEN FREMMEDE ETNISKE FOLKEGRUPPES ….. FORBUNDSFÆLLERS kampdygtighed, ELLER I BETYDELIG GRAD VANSKELIGGØR DE CIVILE MYNDIGHEDERS ARBEJDE

Stk. 2:
1)
Linje 1: (i stk. 2) til disse ELLER I TILKNYTNING TIL FREMMEDE ETNISKE GRUPPER virkende militære, PARAMILITÆRE
Linie 2: organisationer, HERUNDER KAMPSPORTSKLUBBER. UDENLANDSKE BEFRIELSESORGANISATIONER OG LIGNENDE.
3)
Linie 1: myndighed, ELLER REPRÆSENTANTER FOR EN FREMMED ETNISK FOLKEGRUPPE
4)
Linie 1: besættelsesmagt, ELLER TIL FREMME AF MASSEINDVANDRING,
Linie 2: forlag, RADIO ELLER TV-STATION…..fjendtlige ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS INTERESSER.
5)
Linie 1: støtte, HERUNDER VED BEVILLING AF OFFENTLIGE MIDLER,
Linie 2: besættelsesmagt ELLER MED FREMMEDE ETNISKE GRUPPER
Linie 3: af <dennes> DISSES interesser

Stk. 2:
1)
Linje 1: (i stk. 2) til disse ELLER I TILKNYTNING TIL FREMMEDE ETNISKE GRUPPER virkende militære, PARAMILITÆRE
Linie 2: organisationer, HERUNDER KAMPSPORTSKLUBBER. UDENLANDSKE BEFRIELSESORGANISATIONER OG LIGNENDE.
3)
Linie 1: myndighed, ELLER REPRÆSENTANTER FOR EN FREMMED ETNISK FOLKEGRUPPE
4)
Linie 1: besættelsesmagt, ELLER TIL FREMME AF MASSEINDVANDRING,
Linie 2: forlag, RADIO ELLER TV-STATION…..fjendtlige ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS INTERESSER.
5)
Linie 1: støtte, HERUNDER VED BEVILLING AF OFFENTLIGE MIDLER,
Linie 2: besættelsesmagt ELLER MED FREMMEDE ETNISKE GRUPPER
Linie 3: af <dennes> DISSES interesser

§103:
Linie 1: dertil ELLER UNDER EN ÅBENLYS RISIKO FOR MASSEINDVANDRING

§104:
Stk. 1:
Linie 1: henseende HERUNDER MED HENBLIK PÅ OPNÅELSE ELLER OPRETHOLDELSE AF STILLING OG GAGE ELLER ANDRE FORDELE
Linie 2: besættelsesmagt ELLER MED FREMMEDE ETNISKE GRUPPER I FORBINDELSE MED DISSES MASSEINDVANDRING I LANDET
Stk. 3:
Linie 2: besættelsesmagt ELLER FOR INDVANDREDE FREMMEDE ETNISKE GRUPPER
2) linie 1: i fjendens ELLER I FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS
Linie 2: påkrævet ELLER ANDRE FORMER FOR TJENESTEYDELSER END NØDVENDIGT FOR BESKYTTELSE AF EGEN FYSISKE SIKKERHED.
3) fjendens ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS bistand overfor danske myndigheder, ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPERS BISTAND OVERFOR EGNE MYNDIGHEDER OG/ELLER LANDSMÆND,
4) forhold, HERUNDER STATISTISK MATERIALE, ELLER LOVSTRIDIGT HAR HINDRET ELLER SØGT AT HINDRE LOVLIG PRIVAT AKTINDSIGT HOS OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

§105:
Linie 1: besættelse ELLER UNDER EN ÅBENLYS RISIKO FOR MASSEINDVANDRING
Linie 1: magten ELLER DEN FREMMEDE ETNISKE FOLKEGRUPPE
Linie 3: magten ELLER TIL DEN FREMMEDE ETNISKE FOLKEGRUPPE…<denne> DISSE
Linie 4: fordel, HERUNDER OGSÅ LØNNET ARBEJDE

§106: stat ELLER FREMMED ETNISK FOLKEGRUPPE,

§107: organisations (HERUNDER INDVANDRERORGANISATIONS, INTERESSEORGANISATIONS ELLER MELLEMFOLKELIG ORGANISATIONS)
Stk.2: besættelse ELLER ÅBENLYS RISIKO FOR MASSEINDVANDRING,

§108: magt ELLER FREMMED ETNISK FOLKEGRUPPES efterretningsvæsen OG/ELLER MIGRATIONSAGENTER
Stk. 2: militære ELLER POLITIMÆSSIGE

§109:
Linie 2: stater ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPER
Linie 3: udlandet ELLER POTENTIELLE INDVANDRERGRUPPER,
§110: rettigheder ELLER INTEGRITET…..stater ELLER FREMMEDE ETNISKE GRUPPER,

§110a:
1) militære ELLER POLITIMÆSSIGE
3) krigsberedskab SAMT POLITIETS PLANLÆGNING.
§110b: magts side ELLER SOM MEDVIRKER TIL MASSEINDVANDRING TIL DEN DANSKE STATS OMRÅDE AF FREMMEDE ETNISKE GRUPPER.
§110c: neutralitetsforanstaltninger ELLER FOR POLITIBEREDSKABET.
§110e: forhåner DEN DANSKE NATION, DET DANSKE FLAG,
NY §110 G: NÆRVÆRENDE STRAFFELOVSKAPITEL 12 GÆLDER MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT FRA…. DOG SÅLEDES, AT STRAFFEN FOR FORBRYDELSER BEGÅET INDEN NÆRVÆRENDE LOVS VEDTAGELSE, OG SOM IKKE HAR VÆRET OMTALT I LOVENS TIDLIGERE UDFORMNING, HELT ELLER DELVIS KAN GØRES BETINGET. DETTE GÆLDER SPECIELT, SÅFREMT DEN SKYLDIGE HAR FORSØGT AT GENOPRETTE DEN FORVOLDTE SKADE, ELLER DOG, EVT. EFTER GIVEN ADVARSEL, HURTIGT HAR OPHØRT MED SIN FORBRYDERISKE VIRKSOMHED.

Støt forslaget her